Skip til hoved indholdet
  Hjem Tilsyn på Børne- og ungeområdet Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn på 0-6 års området

 • Titel: Rammebeskrivelse for pædagogisk tilsyn på 0-6 års området i Aalborg Kommune
 • Vedtaget: December 2022
 • Opdateret: Marts 2023

Rammebeskrivelsen gælder dagtilbud på hele 0-6 års området

Rammebeskrivelsen beskriver, hvordan vi fører tilsyn hos kommunale dagplejere, alle kommunale dagtilbud og private institutioner. Tilsyn skal bidrage til, at vi i fællesskab udvikler dagtilbud af højkvalitet.

Rammebeskrivelsen gælder for:

 • Den kommunale dagpleje
 • Kommunale institutioner
 • Specialinstitutioner/specialbørnehaver efter §32 i Serviceloven
 • Selvejende institutioner
 • Landsbyordninger
 • Private institutioner og puljeordninger

Formål med pædagogisk tilsyn

Det overordnede formål med pædagogisk tilsyn i Aalborg Kommune udføres med udgangspunkt i Dagtilbudsloven § 5 og § 5 a.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet i daginstitutioner efter § 19, stk. 2-5, enheder i daginstitutioner efter § 19, stk. 6, dagplejen efter stk. 21, stk. 2 og 3, obligatoriske læringstilbud efter § 44a og puljeordninger med tilsyn efter §§ 101 og 102, herunder det pædagogiske indhold, jf. §§ 5a og 5b, samt den måde opgaverne udføres på, herunder at de rammer og eventuelle prioriterede indsatser der er fastsat efter § 3a, stk. 2 efterleves.  

§ 5 a. Tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud er omfattet af §5, stk. 1. skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan, jf. § 8, stk. 2. 

Tilsynet udføres med dels et kontrol- og dels et udviklingsorienteret perspektiv som vigtigt led ift. at understøtte udvikling af pædagogisk kvalitet.

Formålet med tilsynet er at undersøge, afdække og vurdere udførelsen af:

 • Den lovgivningsmæssige ramme, Aalborg Kommunes fastsatte rammer, lokale politikker og strategier herunder Vision for Børn og Unge samt Børn- og Unge politikken. 

Lovgivning om styrket tilsyn fastsætter minimumskrav for tilsyn med dagplejere og institutioner, herunder:

 • Anmeldt og uanmeldt tilsyn
 • Uvildighed
 • Observation
 • Systematisk inddragelse af kvantitative og kvalitative data
 • Inddragelse af viden fra tidligere tilsyn
 • Opfølgning
 • Inddragelse af forældrebestyrelsen i tilsyn
 • Skærpet tilsyn og handleplan 

Tilsynsforløb

I Aalborg Kommune udføres som minimum et anmeldt og et uanmeldt tilsyn hos alle dagplejere og institutioner inden for to år.

Tilsynsforløb

Institutionstype

Forløb

Kommunale tilbud, herunder dagpleje, vuggestue, børnehave og integreret institutioner, specialinstitutioner/specialbørnehaver samt selvejende institutioner

Private institutioner og puljeordninger

Eksempel 1

1. år: Anmeldt tilsyn

2. år: Uanmeldt tilsyn

Eksempel 2

1. år: Uanmeldt tilsyn

2. år: Anmeldt tilsyn

Uvildighed

Afsnit for Tilsyn og Privat pasning er organisatorisk adskilt fra driftsområderne, hvilket sikrer fremmedblik og uvildighed. Tilsynet føres på baggrund af en systematisk metode, som sikrer ensartethed i måden hvorpå tilsynet udføres og kvaliteten vurderes. Samarbejdet omkring tilsyn sker ud fra en tillidsbaseret og undersøgende tilgang.

Observation og tilsynsdialog

Som led i det pædagogiske tilsyn gennemføres en uanmeldt observation. Observationen anvendes i tilsynsdialogen som konkret afsæt for at vurdere og drøfte det pædagogiske læringsmiljø.

Observation og dialog vil centrere sig om tre kvalitetsmarkører, sammenhæng, fællesskaber og pædagogisk læreplan. Nogle af elementerne under kvalitetsmarkørerne vil tilsynsførende kunne observere på, mens andre elementer vil fremgå under dialogen. 

Kvalitetsmarkører ved observation og tilsynsdialog

Sammenhæng

Fællesskaber

Pædagogisk læreplan

Overgange Børnefællesskaber Det fælles pædagogiske grundlag
Organisering Børneperspektivet Evalueringskultur
Daglig struktur Samspil mellem børn og pædagogisk personale Forældresamarbejde
Fysiske rammer    

Data

§ 5 a, stk. 4. Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg, jf. 5 b, stk. 2, og viden fra tidligere dialog med dagtilbuddet. Har der tidligere været iværksat et skærpet tilsyn med dagtilbuddet, og har der eventuelt også været udarbejdet en handleplan jf. § 5 b, stk. 3-5, skal viden herfra i relevant omfang indgå i grundlaget for det enkelte tilsynsbesøg.

Som led i det pædagogiske tilsyn anvendes data med henblik på at inddrage forskellige perspektiver på indholdet og kvaliteten i den pågældende dagpleje/institution.  

Tilsyn med det pædagogiske indhold føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder observation, dialog, skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg og andre relevante oplysninger, som sammen dokumenterer kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. 

Vurdering af kvalitet

Tilsynets vurdering af den pædagogiske kvalitet vil fremgå af tilsynsrapporten. Den samlede vurdering bygger på kvalitative samt kvantitative data.  
Tilsynet foretager vurdering ift. observationsrammens elementer og kvalitetsmarkørerne.

Hvis der konstateres bekymring eller manglende udførelse af de lov- og forvaltningsmæssige rammer, vil det fremgå af Tilsynets anmærkninger. 

Tretrins vurderingsskala

Vedligehold indsats

Juster indsats

Ny indsats

Anerkendelse af dagplejers/institutionens arbejde

Tilsynet har til opgave at pege på udviklingspotentialer hvorpå den enkelte dagplejer/institution kan vedligeholde indsatsen i forhold til høj kvalitet i den pædagogiske praksis.

Bemærkninger til justeringer af dagplejers/institutionens arbejde

Tilsynet har til opgave at pege på udviklingspotentialer hvorpå den enkelte dagplejer/institution kan justere indsatsen med henblik på at øge kvaliteten i den pædagogiske praksis.

Anmærkninger til dagplejers/institutionens arbejde. Krav om nye tiltag.

Tilsynet har til opgave at anmærke bekymring samt pege på udviklingsbehov med henblik på at øge kvaliteten i den pædagogiske praksis.

Tilsynet vurderer, at dagplejer/institution arbejder målrettet med at skabe læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling, dannelse og deltagelsesmuligheder i fællesskaber, så det er synligt i børnenes dagligdag og en del af den pædagogiske organisering og planlægning. 
 
Dette kommer for eksempel til udtryk ved: 
Observationselementerne ses 
næsten altid i praksis. Den givne adfærd forekommer konsekvent og hos alt pædagogisk personale.  
 
Der er i læreplanen beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan man arbejder med læringsmiljøerne i den pædagogiske praksis, og dette ses omsat i pædagogisk praksis alle steder.  
 
Dagplejer/institution kan i dialogen gøre rede for, hvordan der arbejdes med læringsmiljøerne og pædagogisk personale har fælles refleksioner, og det ses tydeligt i hele den pædagogiske praksis. 

Tilsynet vurderer, at dagplejer/institution arbejder med at skabe læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling, dannelse samt deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Det er en del af den pædagogiske planlægning, men omsættes ikke tydeligt i hele den pædagogiske praksis. 
 
Dette kommer for eksempel til udtryk ved:  
Observationselementerne ses jævnligt i praksis. Observationerne viser, at dagplejer/institution på flere af observationspunkterne har en forventelig pædagogisk praksis, men ikke har reflekteret over eller beskrevet det i læreplanen. 
 
Der er i læreplanen beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan man arbejder med læringsmiljøerne i den pædagogiske praksis, men det ses ikke tydeligt omsat i pædagogiske praksis alle steder. 
  
Dagplejer/institution kan i dialogen gøre rede for, hvordan de arbejder med læringsmiljøerne, og det pædagogiske personale har fælles refleksioner, men det ses ikke tydeligt omsat i pædagogiske praksis alle steder.

Tilsynet vurderer, at dagplejer/institution ikke arbejder bevidst med at skabe læringsmiljøer, der fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling, dannelse og deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Den pædagogiske praksis lever ikke op til forventelig praksis på området ift. gældende lovgivning samt lokale politikker og strategier.
 
Dette kommer for eksempel til udtryk ved:  
Observationselementerne ses sjældent i praksis. Handlingerne kan konsekvent ikke ses hos alt pædagogisk personale.  
  
Der er i læreplanen ikke beskrevet retningsgivende refleksioner og eksempler på, hvordan man arbejder i den pædagogiske praksis. 
  
Dagplejer/institution kan i dialogen ikke gøre rede for, hvordan der arbejdes med læringsmiljøerne, ligesom pædagogisk personale ikke 
har fælles refleksioner om pædagogisk praksis. 
  
Tilsynet har observeret en uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret for børnenes trivsel i dagpleje/institution.

Opfølgning

§ 5 b. Kommunen skal efter et tilsynsbesøg indgå i dialog med lederen af dagtilbuddet om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, herunder eventuelle opfølgende tiltag. Kommunen skal orientere forældrebestyrelsen om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer.

Som et led i det pædagogiske tilsyn skal der efter hvert tilsynsbesøg ske opfølgning – dette både i forhold til anmeldt og uanmeldt tilsyn. Formålet er både at understøtte omsætning af Tilsynets vurdering og sikre opfølgning på tilsyn.

Orientering til forældre sker gennem offentliggørelse af tilsynsrapporten.

Dokumentation, offentliggørelse og afrapportering

Som dokumentation for det pædagogiske tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport med vurdering af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø.  

Tilsynet offentliggør tilsynsrapporten fra både anmeldt og uanmeldt tilsyn på Aalborg.dk efter høringsfristen, dette uden Tilsynets observationer. Høringsfristen er tre uger fra modtagelse af tilsynsrapporten.  

For de kommunale institutioner laves en samlet afrapportering fra de pædagogiske tilsyn med henblik på kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet. 

Skærpet forløb og handleplan

Juridisk grundlag for skærpet forløb og handleplan

§ 5 b, stk. 3.   § 5 b, stk.  4.  

§ 5, stk. 5.  

Med et skærpet tilsyn forstås et mere intensivt og fokuseret tilsyn, der, afhængig af de konkrete forhold, f.eks. vil kunne ske via et øget antal anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, hvor der vil skulle være fokus specifikt på de forhold, der har givet anledning til bekymring og iværksættelse af det skærpede tilsyn. Der skal iværksættes skærpet tilsyn og udarbejdes en handleplan, hvis det vurderes, at kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til alvorlig bekymring. Skærpet tilsyn skal iværksættes og handleplan udarbejdes i umiddelbar forlængelse af, at de alvorligt bekymrende forhold er konstateret. 

Handleplanen skal udarbejdes i dialog med lederen af dagtilbuddet og skal beskrive, hvordan der skal arbejdes med at styrke kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet, og hvordan der skal følges op herpå. 

Forældrebestyrelsen skal have en orientering om handleplanen og have mulighed for at komme med bemærkninger. Orienteringen af forældrebestyrelsen og forældrebestyrelsens eventuelle bemærkninger hertil skal ske hurtigst muligt. 

Skærpet tilsyn iværksættes, når kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø eller andre forhold i pædagogisk praksis giver anledning til bekymring.  
Forhold, der vil kunne give anledning til et skærpet forløb, er for eksempel bekymring omkring:  

 • Hvorvidt pædagogisk praksis lever op til gældende lovgivning  
 • Den pædagogiske kvalitet i praksis
 • Ledelse ift. organisering og fælles retning  
 • Udskiftning af ledelse, børn og personale  
 • Henvendelser, interne og eksterne 

Overordnet ledelse orienteres og inddrages af Tilsynet i forbindelse med iværksættelse af et skærpet tilsyn:

 • Den kommunale dagpleje: dagplejepædagog, dagplejeleder og dagplejechef
 • Kommunale institutioner: pædagogisk leder, dagtilbudsleder og områdechef
 • Selvejende institutioner: pædagogisk leder og bestyrelsesrepræsentant(er)
 • Landsbyordninger: pædagogisk leder og skoleleder
 • Private institutioner og puljeordninger: pædagogisk leder og bestyrelsesformand/ejer 

Ved skærpet tilsyn skelnes mellem bekymring eller alvorlig bekymring. Et skærpet forløb kan variere ift. antal af tilsyn, varighed og bekymringsgrad.

Ved alvorlig bekymring er der lovmæssigt krav om udarbejdelse af handleplan, og Tilsynet er ansvarlig herfor. Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Tilsynet og dagplejer/institution, og indeholder konkrete understøttende tiltag. Bestyrelsen skal orienteres og have mulighed for at komme med bemærkninger.

Tilsynet vurderer ud fra bekymringsgraden, hvorvidt der skal ske yderligere opfølgning inden næstkommende tilsyn. Find handleplanen på VoresIntra, eller kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning for at få tilsendt handleplanen.


Dagplejen: Guide til anmeldt pædagogisk tilsyn

Tilsynsforløb

 1. Forberedelse
 2. Uanmeldt observation
 3. Anmeldt tilsynsdialog
 4. Tilsynsrapport
 5. Opfølgning

Der afvikles tilsyn hos de kommunale dagplejere med undtagelse af dagplejere, som stopper indenfor seks måneder fra starten på tilsynsperioden. Nystartede dagplejere skal have et anmeldt tilsyn, når de har været ansat i minimum seks måneder.

Forberedelse

Forud for tilsynsdialogen modtager dagplejer og dagplejepædagog den tilsynsførendes observationer til orientering. Tilsynet sender et selvregistreringsskema vedrørende faktuelle oplysninger, som udfyldes af dagplejepædagog/dagplejeleder i forbindelse med start af tilsynsperioden.  

Det forventes, at dagplejepædagog og dagplejer forud for tilsynet sammen har forberedt sig. Aftaler vedrørende forberedelse forud for det pædagogiske tilsyn disponeres lokalt ledelsesmæssigt. Ligeledes forventes det, at forældrebestyrelsen løbende inddrages og orienteres om tilsyn og tilsynsmaterialet.   

Observation

 • Observationsrammen er udarbejdet med inspiration fra Læringsmiljømodellen  og KIDS observationsredskab . Observationen foretages ud fra et fastlagt observationsskema  
 • Observationen foregår uanmeldt på et vilkårligt tidspunkt i hele dagplejers åbningstid
 • Observationen vil have en varighed på ca. en time afhængig af dagplejens størrelse og opmærksomheder
 • For at sikre observation af en retvisende pædagogisk praksis, kan tilsynsførende komme tilbage en anden dag, hvis Tilsynet vurderer dette
 • Observationen dokumenteres evt. gennem foto af de pædagogiske læringsmiljøer
 • Den tilsynsførendes position vil være ikke-deltagende, men med mulighed for inddragelse af børnenes perspektiver gennem dialog. Dette ud fra børnenes forudsætninger og i samarbejde med dagplejer. Alle er ansvarlige for det gode børnemiljø
 • Dagplejer og dagplejepædagog får sendt observationen forud for den planlagte tilsynsdialog 

Observationsramme

Processer

Læreplan

Børneperspektiv

Strukturer

Det der sker

 • Børne- og vokseninitieret aktivitet/leg
 • Rutiner
 • Samspil børn/pædagogisk personale imellem
 • Samspil børn/børn imellem

Intentionerne med det, der sker

 • Sammenhæng mellem observeret praksis og mål samt intentioner i ‘Den styrkede pædagogiske læreplan’

Børnenes egne ønsker i dét, der sker

 • Inddragelse af børnenes perspektiver i forhold til indhold i læringsmiljøerne

Rammerne om dét, der sker

 • Organisering og vilkår
 • Fysiske rammer, indretning og æstetik

Tilsynsdialog

For at understøtte rammerne for en god dialog, er dagplejer ansvarlig for at tilsynsdialogen kan afholdes i et passende rum med plads til deltagerkredsen og med plads til pc med mere.

 • Tilsynsdialogen vil have en varighed af 1,5 time
 • Deltagerkredsen består af dagplejer, dagplejepædagog og tilsynsførende
 • Tilsynets vurderingsmulighed afhænger af, at dagplejer og dagplejepædagog begge bidrager med perspektiver omkring samarbejdet og pædagogisk praksis  
 • Dialogen faciliteres af den tilsynsførende, og deltagerkredsen peger på både vedligeholdende indsatser, udviklingspotentialer samt anmærkninger
 • Dialogen tager udgangspunkt i den tilsynsførendes observationer og vejledende dialogspørgsmål

Rapportering og opfølgning

Tilsynet udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet. Rapporten består af vurderinger, der afdækker arbejdet med udførelse af de lov- og forvaltningsmæssige rammer samt udviklingspotentialer.

Inden for 14 hverdage sendes tilsynsrapporten til dagplejer, dagplejepædagog og dagplejeleder. Ved ’ny indsats’ og ’juster indsats’ indgår dagplejers kommentarer som en del af opfølgningen.  

Den tilsynsførende vedhæfter følgende spørgsmål til udfyldelse når tilsynsrapporten udsendes:

 • Hvordan vil dagplejer/institutionen imødekomme Tilsynets anbefalinger og anmærkninger?
 • Hvilke resultater vil dagplejer fremadrettet være særligt optaget af at udvikle?  
 • Hvordan vil dagplejer sikre, at en positiv udvikling fastholdes?     

Kommentarerne udfyldes i samarbejde med dagplejepædagog. Tilsynet foretager ikke ændringer i tilsynsrapporten på baggrund af dagplejers kommentarer, medmindre det omhandler faktuelle fejl. Høringsperioden er tre uger fra modtagelse af rapporten.  

Tilsynet udarbejder efter endt tilsynsperiode en samlerapport fra de pædagogiske tilsyn og indkalder til dialog herom med dagplejeleder, dagplejechef og Fagcenter Børn og Unge med henblik på kvalitetsudvikling på hele dagplejeområdet.  

Dagplejeledelsen har ansvar for løbende at inddrage forældrebestyrelsen i forhold til status på tilsyn. 


Institutioner: Guide til anmeldt pædagogisk tilsyn

Tilsynsforløb

 1. Forberedelse
 2. Uanmeldt observation
 3. Anmeldt tilsynsdialog
 4. Tilsynsrapport
 5. Opfølgning

Forberedelse

Forud for tilsynsdialogen modtager institutionen den tilsynsførendes observationer til orientering. Tilsynet sender et selvregistreringsskema vedrørende faktuelle oplysninger, som institutionen udfylder og returnerer til Tilsynet.

Det forventes, at pædagogisk leder og pædagogisk personale forud for tilsynet sammen har forberedt sig. Ligeledes forventes det, at der forud for tilsynet har været forberedelse med institutionens bestyrelse. Aftaler vedrørende forberedelse forud for tilsynet disponeres lokalt ledelsesmæssigt.

Observation

 • Observationsrammen er udarbejdet med inspiration fra Læringsmiljømodellen  og KIDS observationsredskab . Observationen foretages ud fra et fastlagt observationsskema  
 • Observationen foregår uanmeldt på et vilkårligt tidspunkt i hele institutionens åbningstid
 • Observationen vil have en varighed på op til fire timer afhængig af institutionens størrelse og opmærksomheder
 • For at sikre observation af en retvisende pædagogisk praksis, kan tilsynsførende komme tilbage en anden dag, hvis Tilsynet vurderer dette  
 • Observationen dokumenteres evt. gennem foto af de pædagogiske læringsmiljøer  
 • Den tilsynsførendes position vil være ikke-deltagende, men med mulighed for inddragelse af børnenes perspektiver gennem rundvisning og dialog i ca. 15 min. Dette ud fra børnenes forudsætninger og i samarbejde med institutionen  
 • Den enkelte institution og dagtilbudsleder får sendt observationen forud for den planlagte tilsynsdialog 

Observationsramme

Processer

Læreplan

Børneperspektiv

Strukturer

Det der sker

 • Børne- og vokseninitieret aktivitet/leg
 • Rutiner
 • Samspil børn/pædagogisk personale imellem
 • Samspil børn/børn imellem

Intentionerne med det, der sker

 • Sammenhæng mellem observeret praksis og mål samt intentioner i ‘Den styrkede pædagogiske læreplan’

Børnenes egne ønsker i dét, der sker

 • Inddragelse af børnenes perspektiver i forhold til indhold i læringsmiljøerne

Rammerne om dét, der sker

 • Organisering og vilkår
 • Fysiske rammer, indretning og æstetik

Tilsynsdialog

For at understøtte rammerne for en god dialog, er institutionen ansvarlig for at tilsynsdialogen kan afholdes i et passende lokale med plads til deltagerkredsen og med plads til pc med mere.

 • Tilsynsdialogen vil have en varighed af 1,5 time
 • Deltagerkredsen består af pædagogisk leder, pædagogisk personale og forældrerepræsentant(er), tilsynsførende samt:  
  • Kommunale institutioner: dagtilbudsleder  
  • Selvejende institutioner: bestyrelsesrepræsentant(er)
  • Landsbyordninger: skoleleder
  • Private institutioner og puljeordninger: bestyrelsesformand/ejer
 • Tilsynets vurderingsmulighed afhænger af, at det fortrinsvis er pædagogisk leder, pædagogisk personale og forældre, der fremlægger perspektiver på institutionens pædagogiske praksis.  
 • Dialogen faciliteres af den tilsynsførende, og deltagerkredsen peger på både vedligeholdende indsatser, udviklingspotentialer samt anmærkninger
 • Dialogen tager udgangspunkt i den tilsynsførendes observationer og vejledende dialogspørgsmål 

Rapportering og opfølgning

Tilsynet udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet. Rapporten består af vurderinger, der afdækker arbejdet med udførelse af de lov- og forvaltningsmæssige rammer samt udviklingspotentialer.

Inden for 14 hverdage sendes tilsynsrapporten til:

 • Kommunale institutioner: pædagogisk leder og dagtilbudsleder
 • Selvejende institutioner: pædagogisk leder og bestyrelsen
 • Landsbyordninger: pædagogisk leder og skoleleder
 • Private institutioner og puljeordninger: pædagogisk leder og bestyrelsesformand/ejer 

Ved ’ny indsats’ og ’juster indsats’ indgår institutionens kommentarer som en del af opfølgningen. Den tilsynsførende vedhæfter følgende spørgsmål til udfyldelse, når tilsynsrapporten udsendes:

 • Hvordan vil institutionen imødekomme Tilsynets anbefalinger og anmærkninger?  
 • Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at udvikle?  
 • Hvordan vil institutionen sikre, at en positiv udvikling fastholdes?  

Institutionens ledelse er ansvarlig for kommentering til rapporten. Tilsynet foretager ikke ændringer i tilsynsrapporten på baggrund af institutionens kommentarer, medmindre det omhandler faktuelle fejl. Høringsperioden er tre uger fra modtagelse af tilsynsrapporten.

Selvregistreringsskemaet sendes til Tilsynet inden høringsfristen. 
  
Pædagogisk leder har ansvar for at orientere bestyrelsen om indhold i tilsynsrapporten. 

Særligt gældende for kommunale institutioner

Tilsynet udarbejder efter endt tilsynsperiode en samlerapport fra de pædagogiske tilsyn og indkalder til dialog herom med dagtilbudsleder, områdechef og Fagcenter Børn og Unge med henblik på kvalitetsudvikling i det konkrete dagtilbud.


Guide til uanmeldt pædagogisk tilsyn

Tilsynsforløb

 1. Uanmeldt observation og efterfølgende dialog
 2. Tilsynsrapport
 3. Opfølgning

Afhængigt af om der er tale om dagplejer eller institution vil der være elementer i tilsynet, som er forskellige. Det uanmeldte tilsyn består af en uanmeldt observation og opfølgende dialog.

Forberedelse

Det forventes, at dagplejer/institutionen har forholdt sig til den seneste tilsynsrapport ift. at skabe sammenhæng mellem tilsynene og det løbende arbejde med kvalitetsudvikling.

Observation

 • Observationen vil foregå uanmeldt på et vilkårligt tidspunkt i dagplejers/institutionens åbningstid  
 • Den tilsynsførendes position vil være ikke-deltagende  
 • Det er muligt for den tilsynsførende at stille dagplejer/pædagogisk personale afklarende spørgsmål, hvis dette vurderes relevant  
 • Observationen vil have en varighed på ca. 45 minutter afhængig af dagplejers/institutionens størrelse og opmærksomheder, både aktuelle samt opmærksomheder fra tidligere tilsyn  
 • For at sikre observation af en retvisende pædagogisk praksis, kan tilsynsførende komme tilbage en anden dag, hvis Tilsynet vurderer dette  
 • Observationen foretages med sammenhæng til observationsrammen ved det anmeldte tilsyn 

Observationsramme

Processer

Læreplan

Børneperspektiv

Strukturer

Det der sker

 • Børne- og vokseninitieret aktivitet/leg
 • Rutiner
 • Samspil børn/pædagogisk personale imellem
 • Samspil børn/børn imellem

Intentionerne med det, der sker

 • Sammenhæng mellem observeret praksis og mål samt intentioner i ‘Den styrkede pædagogiske læreplan’

Børnenes egne ønsker i dét, der sker

 • Inddragelse af børnenes perspektiver i forhold til indhold i læringsmiljøerne

Rammerne om dét, der sker

 • Organisering og vilkår
 • Fysiske rammer, indretning og æstetik

Opfølgende dialog

Dagplejen

Den opfølgende dialog foregår som udgangspunkt på Teams i en middagsstund med deltagelse af dagplejepædagog. Dette aftales med dagplejer og dagplejepædagog efter den uanmeldte observation. Dialogen vil have en varighed af ca. en time.

Kommunale som private og selvejende institutioner

Den opfølgende dialog foregår i forlængelse af observationen med pædagogisk leder. Hvis der ikke er mulighed for dialog umiddelbart efter observation, vil den tilsynsførende lave aftale om opfølgning (telefonisk eller online) med pædagogisk leder. Dialogen vil have en varighed af ca. en time.

Den opfølgende dialog tager udgangspunkt i:

 • Aktuelle vilkår
 • Opfølgning fra tidligere tilsyn  
 • Den tilsynsførendes tilbagemelding ift. observationer
 • Udviklingspotentialer 

Ved Privatinstitutioner og puljeordninger:

Opmærksomhed på godkendelseskriterier.

Rapportering og opfølgning

Tilsynet udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet. Rapporten indeholder vurdering og afdækning af den pædagogiske kvalitet samt udviklingspotentialer. Indenfor 14 hverdage sendes tilsynsrapporten til: 

 • Dagplejen: dagplejer, dagplejepædagog og dagplejeleder
 • Kommunale institutioner: pædagogisk leder og dagtilbudsleder
 • Selvejende institutioner: pædagogisk leder og bestyrelsen
 • Landsbyordninger: pædagogisk leder og skoleleder
 • Private institutioner og puljeordninger: pædagogisk leder og bestyrelsesformand/ejer 

Ledelsen har ansvar for at orientere bestyrelsen om tilsynsrapporten. Tilsynet følger op på næstkommende tilsyn.
Ved ’ny indsats’ og ’juster indsats’ indgår dagplejers/institutionens kommentarer som en del af opfølgningen. I Dagplejen udfyldes kommentarerne i et samarbejde mellem dagplejer og dagplejepædagog.

Den tilsynsførende vedhæfter følgende spørgsmål til udfyldelse når tilsynsrapporten udsendes:  

 • Hvordan vil dagplejer/institutionen imødekomme Tilsynets anbefalinger og anmærkninger?
 • Hvilke resultater vil dagplejer fremadrettet være særligt optaget af at udvikle? 
 • Hvordan vil dagplejer sikre, at en positiv udvikling fastholdes?     

Tilsynet foretager ikke ændringer i tilsynsrapporten på baggrund af dagplejers/institutionens kommentarer, medmindre det omhandler faktuelle fejl. Høringsperioden er tre uger fra modtagelse af rapporten.

Særligt gældende for Dagplejen og kommunale institutioner:

Tilsynet indkalder følgende til dialog omkring tendenser fra de uanmeldte tilsyn med henblik på kvalitetsudvikling:  

 • Dagplejen: dagplejechef, dagplejeleder og Fagcenter Børn og Unge
 • Kommunale institutioner: områdechef, dagtilbudsleder og Fagcenter Børn og Unge 

Nystartede institutioner: Guide til pædagogisk tilsyn

Tilsynsforløb

 1. Forberedelse
 2. Uanmeldt observation
 3. Anmeldt tilsynsdialog
 4. Tilsynsrapport
 5. Opfølgning

Et pædagogisk tilsyn i nystartede institutioner finder sted inden for tre til seks måneder efter opstart af institutionen. Næstkommende tilsyn vil følge dagtilbuddets tilsynskadence. Senest når institutionen er i drift, er områdechef/dagtilbudsleder ansvarlig for at orientere Tilsynet med henblik på planlægning af tilsyn:  Planlægning af tilsyn vil ske ved tilsendt vejledning. 

Forberedelse

Forud for tilsynsdialogen modtager institutionen den tilsynsførendes observationer til orientering. Tilsynet sender et selvregistreringsskema vedrørende faktuelle oplysninger, som institutionen udfylder og returnerer til Tilsynet.

Det forventes, at pædagogisk leder og pædagogisk personale forud for tilsynet sammen har forberedt sig. Ligeledes forventes det, at der forud for tilsynet har været forberedelse med institutionens bestyrelse. Aftaler vedrørende forberedelse forud for tilsynet disponeres lokalt ledelsesmæssigt. 

Observation

 • Observationsrammen er udarbejdet med inspiration fra Læringsmiljømodellen  og KIDS observationsredskab . Observationen foretages ud fra et fastlagt observationsskema  
 • Observationen foregår uanmeldt på et vilkårligt tidspunkt i hele institutionens åbningstid
 • Observationen vil have en varighed på op til fire timer afhængig af institutionens størrelse og opmærksomheder
 • For at sikre observation af en retvisende pædagogisk praksis, kan tilsynsførende komme tilbage en anden dag, hvis Tilsynet vurderer dette
 • Observationen dokumenteres evt. gennem foto af de pædagogiske læringsmiljøer  
 • Den tilsynsførendes position vil være ikke-deltagende, men med mulighed for inddragelse af børnenes perspektiver gennem rundvisning og dialog i ca. 15 min. Dette ud fra børnenes forudsætninger og i samarbejde med institutionen.  
 • Den enkelte institution får sendt observationen forud for den planlagte tilsynsdialog 

Observationsramme

Processer

Læreplan

Børneperspektiv

Strukturer

Det der sker

 • Børne- og vokseninitieret aktivitet/leg
 • Rutiner
 • Samspil børn/pædagogisk personale imellem
 • Samspil børn/børn imellem

Intentionerne med det, der sker

 • Sammenhæng mellem observeret praksis og mål samt intentioner i ‘Den styrkede pædagogiske læreplan’

Børnenes egne ønsker i dét, der sker

 • Inddragelse af børnenes perspektiver i forhold til indhold i læringsmiljøerne

Rammerne om dét, der sker

 • Organisering og vilkår
 • Fysiske rammer, indretning og æstetik

Tilsynsdialog

For at understøtte rammerne for en god dialog, er institutionen ansvarlig for at tilsynsdialogen kan afholdes i et passende lokale med plads til deltagerkredsen og plads til pc med mere.

 • Tilsynsdialogen vil have en varighed af 1,5 time
 • Deltagerkredsen består i alle institutioner af pædagogisk leder, pædagogisk personale og forældrerepræsentant(er), tilsynsførende samt:  
  • Kommunale institutioner: dagtilbudsleder  
  • Selvejende institutioner:  bestyrelsesrepræsentant(er)
  • Landsbyordninger: skoleleder
  • Private institutioner og puljeordninger: bestyrelsesformand/ejer 
 • Tilsynets vurderingsmulighed afhænger af, at det fortrinsvis er pædagogisk leder, pædagogisk personale og forældre, der fremlægger perspektiver på institutionens pædagogiske praksis
 • Dialogen faciliteres af den tilsynsførende, og den samlede deltagerkreds peger på både vedligeholdende indsatser samt udviklingspotentialer  
 • Dialogen tager udgangspunkt i den tilsynsførendes observationer og vejledende dialogspørgsmål

Vurdering af kvalitet

For nystartede institutioner vurderes der ud fra procesplan for arbejdet med det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan, som stillads for pædagogisk praksis. Herunder overensstemmelse mellem intentioner og udført pædagogisk praksis, onboarding af medarbejdere etablering af ledelsesmæssige rammer for evaluering af den pædagogiske praksis.

Rapportering og opfølgning

Tilsynet udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af tilsynet. Rapporten består af vurderinger, der afdækker arbejdet med udførelse af de lov- og forvaltningsmæssige rammer samt udviklingspotentialer.

Inden for 14 hverdage sendes tilsynsrapporten til:

 • Kommunale institutioner: pædagogisk leder og dagtilbudsleder
 • Selvejende institutioner: pædagogisk leder og bestyrelsen
 • Landsbyordninger: pædagogisk leder og skoleleder
 • Private institutioner og puljeordninger: pædagogisk leder og bestyrelsesformand/ejer

Ved ’ny indsats’ og ’juster indsats’ indgår institutionens kommentarer som en del af opfølgningen. Den tilsynsførende vedhæfter følgende spørgsmål til udfyldelse, når tilsynsrapporten udsendes:

 • Hvordan vil institutionen imødekomme Tilsynets anbefalinger og anmærkninger?  
 • Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at udvikle?
 • Hvordan vil institutionen sikre, at en positiv udvikling fastholdes?  

 Institutionens ledelse er ansvarlig for kommentering til rapporten. Tilsynet foretager ikke ændringer i tilsynsrapporten på baggrund af institutionens kommentarer, medmindre det omhandler faktuelle fejl. Høringsperioden er tre uger fra modtagelse af tilsynsrapporten. Selvregistreringsskemaet sendes til Tilsynet inden høringsfristen.
 
Pædagogisk leder har ansvar for at orientere bestyrelsen om indhold i tilsynsrapporten. 


Kilder til rammebeskrivelsen


Observationsskema, dialogspørgsmål og handleplan

Der findes observationsskemaer og dialogspørgsmål til tilsyn for:

 • Dagpleje
 • Institutioner
 • Nystartede institutioner

Der findes handleplan for:

 • Skærpet tilsyn

Du kan finde dialogspørgsmål og handleplan for skærpet tilsyn på VoresIntra. Har du ikke adgang hertil, kan du få tilsendt skema, spørgsmål og/eller handleplan ved at kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje